Algemene Voorwaarden

5in5 –  5in5 BV kantoorhoudende te Spoorhaven 92, 2651 AV Berkel en Rodenrijs en ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 88237850

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de lening en/of het krediet, vastgelegd in de Overeenkomst overbruggingsfinanciering (de “Overeenkomst”) tussen 5in5 en de krediet- en/of leningnemer (de “Leningnemer”) en alle daaraan voorafgaande aanvragen en aanbiedingen.

 1. Hoofdelijkheid

   

  1. Alle (rechts)personen die partij zijn bij de Overeenkomst, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. Zolang de lening bij 5in5 niet volledig is voldaan, zijn zij niet bevoegd eventuele rechten uit subrogatie uit te oefenen en zijn regresvorderingen achtergesteld bij vorderingen van 5in5.
 1. Het Krediet
  1. Voordat 5in5 besluit om een Krediet te verstrekken, zal zij de kredietwaardigheid van Kredietnemer controleren onder meer op basis van door Kredietnemer te verstrekken gegevens, zoals het KvK nummer van Kredietnemer en diens NAW-gegevens. Verificatie van de identiteit van Kredietnemer zal plaatsvinden via een Ideal betaling van 1 cent. In dat kader geeft Kredietnemer 5in5 toestemming om direct of via derden, zowel voorafgaand aan het tot stand komen van de Kredietovereenkomst als gedurende de looptijd van de Kredietovereenkomst, controles uit te voeren die 5in5 noodzakelijk acht voor het verifiëren van de bij de kredietaanvraag door Kredietnemer verstrekte gegevens en de (blijvende) kredietwaardigheid van Kredietnemer.
  2. Alvorens 5in5 op aanvraag van Kredietnemer een Krediet verstrekt en een Kredietovereenkomst tot stand komt, doet zij aan Kredietnemer een Kredietvoorstel. Voor ondertekening van het Kredietvoorstel door Kredietnemer zal 5in5 de kredietwaardigheid van de Kredietnemer beoordelen, op basis van de door hem te gedeelde banktransacties over een periode van 12 maanden. Voorafgaand aan de ondertekening van het Kredietvoorstel en eventuele nadere door 5in5 te bepalen gegevens.Op basis van de alle door ons verwerkte informatie, zullen wij een kredietvoorstel doen of zullen wij de kredietaanvraag afwijzen.Een afwijzing van een kredietaanvraag of een beperking van het Krediet hoeft door 5in5 niet te worden gemotiveerd en kan nimmer tot enige aansprakelijkheid van 5in5 leiden.
  3. Een Krediet kan en zal door 5in5 nimmer worden verstrekt aan consumenten (als bedoeld in artikel 7:57 lid 1 aanhef en sub a van het Burgerlijk Wetboek); zij verstrekt uitsluitend een Krediet voor (een) zakelijk(e) bestedingsdoel(en) en dat uitsluitend aan: Versie 31 januari 2021 Pagina 3 van 12 (a) rechtspersonen als bedoeld in artikel 2:3 van het Burgerlijk Wetboek; (b) natuurlijke personen die uitsluitend handelen in de uitoefening van een bedrijf of beroep en dan uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van dat bedrijf of beroep. De bepalingen van de titels 7:2A en 7:2B van het Burgerlijk Wetboek zijn op de Kredietovereenkomst en de rechtsverhouding tussen Kredietnemer en 5in5 niet van toepassing. 3.5. Het Krediet mag door Kredietnemer uitsluitend worden aangewend voor de financiering van bedrijfsactiviteiten van zijn onderneming.
 1. Kredietrente
  1. De door Kredietnemer verschuldigde Kredietrente is in de Kredietovereenkomst vastgelegd.
  2. De Kredietrente wordt op dagbasis berekend over het Kredietbedrag en maandelijks aan Kredietnemer in rekening gebracht. De betaling van de Kredietrente geschiedt per maand achteraf. De afgesproken aflossing en de kredietrente wordt op de afgesproken dag van de maand geïncasseerd van het Bankrekeningnummer.
  3. 5in5 heeft het recht de Kredietrente te allen tijde te wijzigen, wanneer wijzigingen optreden in de rente, voorwaarden en kosten waartegen 5in5 zelf geld kan lenen op de daartoe dienende geld of kapitaalmarkten. 5in5 zal Kredietnemer hierover vooraf informeren.
 1. Betalingen
  1. Ieder beroep op verrekening of opschorting door de Leningnemer is uitgesloten.
  2. De door of voor 5in5 gevoerde administratie strekt tot volledig bewijs van het bestaan van de verplichtingen van Kredietnemer uit hoofde van de Kredietovereenkomst, behoudens tegenbewijs, in welk geval de betalingsverplichting van Kredietnemer niet wordt opgeschort.
 2. Kosten Buitengerechtelijke kosten en boeterente
  1. 5in5 rekent extra administratiekosten van € 15,00 (zegge: vijftien euro) per keer voor de extra werkzaamheden die 5in5 moet verrichten wanneer de door Kredietnemer verschuldigde bedragen uit hoofde van de Kredietovereenkomst niet op de Vervaldatum zijn betaald.
  2. Indien de Leningnemer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet op tijd of niet behoorlijk nakomt, dan zal het op de eerste dag van het verzuim resterende saldo van de Lening worden verhoogd met een percentage van 15% ter vergoeding van buitengerechtelijke kosten, met een minimum van €150,00.
  3. Over het bedrag van de Lening ten aanzien waarvan de Leningnemer in verzuim is, is de Leningnemer een vertragingsrente verschuldigd, naast de overeengekomen rente/premie/opnamevergoeding.
  4. Wanneer een Vervaldatum op een dag valt dat banken geen transacties uitvoeren wordt deze datum uitgesteld tot de eerstvolgende dag dat banken weer wel transacties worden uitgevoerd.
 1. Vervroegde opeisbaarheid

   

  1. Geldgever kan tussentijds het openstaande kredietbedrag vermeerderd met onbetaalde rente en kosten opeisen. Dat is het geval als u:

    

   • een verschuldigde termijn na 1 maand niet heeft betaald. Ook niet nadat we u hebben gevraagd te betalen en u in gebreke hebben gesteld
   • naar het buitenland bent verhuisd. Of van plan bent om dit te doen binnen enkele maanden
   • failliet bent verklaard
   • bij het aangaan van het kredietcontract aan ons bewust onjuiste informatie heeft gegeven en we u met de juiste gegevens geen krediet of niet onder dezelfde voorwaarden zouden hebben verstrekt
 1. Inschakeling van derden
  1. Bij de uitvoering van de Kredietovereenkomst mag 5in5 derden inschakelen dan wel de werkzaamheden aan derden uitbesteden, indien zij zulks nodig oordeelt. Bij het inschakelen van derden dan wel het uitbesteden aan derden zal 5in5 steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 2. Behandeling persoonsgegevens en toetsing
  1. 5in5 respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en enkel wordt medegedeeld aan de partijen waarvoor de gegevens bestemd zijn of 5in5 ondersteunen bij de uitvoering van de overeenkomst of het verwezenlijken van haar doelstellingen. 5in5 hanteert een Cookie Policy en een Privacy Statement. Deze documenten vindt u terug op de website van 5in5.
  2. De Privacy Statement van 5in5 noteert de exacte verwerkingen en doeleinden welke 5in5 uitvoert met uw persoonsgegevens. De gegevens welke u verstrekt aan 5in5 worden in ieder geval gebruikt voor het beoordelen van uw aanvraag tot de 5in5 betaal methode, ter voorkoming en bestrijding van fraude, voor statistische analyse, voor direct marketingdoeleinden door het tonen van advertenties van bij 5in5 aangesloten Leveranciers en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  3. In verband met haar acceptatiebeleid zal 5in5 een gegevens- en een kredietwaardigheid toets uit voeren. Het doel hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het relatiebestand van 5in5 en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners, opdat deze databanken accurate (krediet)informatie weerspiegelen.
  4. Bij opname van uw gegevens in het relatiebestand van 5in5 wordt gecontroleerd of u overige financiële verplichtingen hebt openstaan. Indien u uw financiële verplichtingen voortkomende uit de door u geplaatste bestelling/aangegane overeenkomst wel of niet nakomt, wordt dit gegeven door 5in5 in haar relatiebestand en de door haar geraadpleegde databanken van haar partners geregistreerd ter – in het geval van wanbetaling – beperking van verdere financiële risico’s voor 5in5 en haar opdrachtgevers en ten behoeve van kredietwaardigheidstoetsing, dan wel – in het geval van tijdige betaling – hogere kredietwaardering. Dit is noodzakelijk voor de financiële afhandeling van de door u geplaatste en toekomstig te plaatsen bestellingen.
  5. 5in5 kan voor haar gegevens toetsing gebruik maken van diensten en data van het aan haar gelieerde bedrijven en de overige door haar aangeduide (sub)verwerkers.De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 5in5 kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u te informeren over voor u relevante producten en diensten. Als u hier geen prijs op stelt, kunt dit aan 5in5 kenbaar maken. 5in5 blokkeert dan uw persoonsgegevens.
 3. Aanprakelijkheid
  1. Op 5in5 kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar of haar werknemers opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen. 5in5 is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade en winst- of omzetderving of ieder andere schade welke als indirecte schade dient te worden aangemerkt;
  2. Indien 5in5, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan wel tot het bedrag dat haar verzekeraar in het individuele geval uitkeert.
 4. Slotbepalingen
  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen tussen de Leningnemer en 5in5 kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van 5in5.

Telefoon

We zijn van ma. t/m vr. bereikbaar van 9:00 – 17:30 uur op nummer

010 – 66 81 994

E-mail

Op maandag t/m vrijdag reageren we binnen één werkdag op e-mails via

contact@5in5.nl

Stuur een bericht

Geen vraag is te gek. Onze klantenservice per online formulier is 24/7 beschikbaar.

Let op: U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning- en prospectusplicht voor deze activiteit.

X